2016 Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard is een groot aaneengesloten open veenweidegebied, tussen de Hollandse IJssel, de Lek en het riviertje de Vlist. De polders die in de Krimpenerwaard liggen, worden ontwaterd door een dicht netwerk van sloten, met een wisselende ecologische waarde. Daarnaast liggen er vele geïsoleerde wateren in het gebied, zoals veenputten en plassen. De natte elementen in de Krimpenerwaard zijn van onschatbare waarde voor de biodiversiteit, in het verder vrij soortenarme agrarische landschap. Wateren die een redelijke waterkwaliteit hebben en niet al te intensief geschoond en gemaaid worden, vormen belangrijke leefgebieden voor een brede selectie aan plant- en diersoorten die in het water of op de oevers leven. Goed beheerde lijnvormige waterelementen zijn bovendien belangrijke verbindingsschakels tussen verschillende deelpopulaties, waardoor op veel plaatsen een degelijk netwerk is ontstaan, of zou kunnen ontstaan. Sloten met een dichte vegetatie van krabbenscheer zijn de meest uitgesproken oases van biodiversiteit en vervullen zowel de functie van leefgebied als van verbindingszone voor vele soorten, waaronder bedreigde soorten als groene glazenmaker, zwarte stern, purperreiger, noordse woelmuis, waterspitsmuis, kamsalamander, ringslang, grote modderkruiper en gestreepte waterroofkever. Met name in het noordwestelijke deel van de Krimpenerwaard komen soortenrijke sloten voor, die gekenmerkt worden door uitgebreide vegetaties van krabbenscheer.

bron www.dutchponds.org